Logo Vredegerechten Gent

WOORD VOORAF

Beste bezoeker,

Deze webstek is een initiatief van de vrederechter, zonder overheidssteun, en maakt deel uit van de overkoepelende webstek www.vredegerechtengent.be.

Deze webstek is in de allereerste plaats bedoeld voor elke rechtzoekende. In die mate van het mogelijke wordt dan ook getracht in een bevattelijke taal en zonder vaktermen uitleg te geven. Met deze webstek hopen we bij te dragen tot de openbaarheid van de werking van deze rechtbank en tot een betere toegang van elke burger tot justitie.

Onder meer wat betreft het “bewind” (vroeger: voorlopig bewind) beoogt deze webstek u te informeren.

Een en ander wil echter niet zeggen dat u via deze webstek, of zelfs na rechtstreeks contact, juridisch advies kunt bekomen. Het is aan magistraten en griffiepersoneel immers wettelijk verboden (art. 297 Ger.W.) juridisch advies te geven onder meer omdat ieder van hen onafhankelijk moet kunnen blijven. Dit belet ons echter niet om informatie en formulieren voor het publiek in het algemeen ter beschikking te stellen. Het gebruik ervan gebeurt echter totaal op eigen risico. Lees daarom de algemene disclaimer en de disclaimer bij elk formulier. De formulieren vereisen immers altijd, zonder uitzondering, concreet per zaak aanpassing en dat vereist veelal juridische kennis. Er wordt ter griffie geen hulp verleend om formulieren in te vullen. Evenmin kunt u op het vredegerecht om concreet advies vragen in verband met enig dossier. Dergelijke vragen of mails zullen daarom ook nooit beantwoord worden. Voor juridische bijstand dient u zich te wenden tot een advocaat of, in voorkomend geval, tot een notaris of gerechtsdeurwaarder.

Verder op deze webstek komt u te weten op welke wijze de verkopingen binnen dit vredegerecht verlopen, hoe de terechtzittingen verlopen, ... U kan er ook informatie vinden over de minnelijke en gerechtelijke kalenderregeling.

Met oprechte hoogachting,

 

Alexander Forrier

Vrederechter

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.