Logo Vredegerechten Gent

Onbekwamen

Beschermde personen

1. Minderjarigen onder ouderlijk gezag

Zolang minstens een van de gekende ouders leeft, staat een jongere (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) tot de meerderjarigheid (18 jaar) onder het ouderlijk gezag. Voor een aantal handelingen heeft/hebben een ouder/de ouders de voorafgaandelijke toelating van de vrederechter nodig om namens de minderjarige bepaalde rechtshandelingen te stellen. Ter zake kan voornamelijk, maar niet uitsluitend worden verwezen naar de artikelen 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Volle wezen onder voogdij

Zijn beide ouders of de enig gekende ouder overleden, dan staat een jongere tot de meerderjarigheid (18 jaar) onder voogdij.

De voogd en de toeziende voogd zullen de jongere begeleiden naar de meerderjarigheid, een en ander onder controle van de vrederechter die de voogdij georganiseerd heeft.

Voor een aantal handelingen heeft de voogd de voorafgaandelijke toelating van de vrederechter nodig om namens de minderjarige bepaalde rechtshandelingen te stellen. Ter zake kan voornamelijk, maar niet uitsluitend worden verwezen naar artikel 410 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Meerderjarigen onder bewind

Men kan, voor het geval men niet meer in staat zou zijn zelf het vermogen te beheren, zolang men nog bekwaam is, een buitengerechtelijke bescherming uitwerken. Het betreft een lastgeving.

De vrederechter kan een meerderjarige (de aanvraag is echter mogelijk vanaf het zeventiende levensjaar) onder rechterlijke bescherming plaatsen indien die persoon door de gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet meer in staat is zelf zijn belangen te behartigen.

We hebben het over persoonsrechtelijke en/of vermogensrechtelijke belangen. De aanvraag moet ingediend worden bij de vrederechter. De vrederechter zal een bescherming op maat uitwerken. De bescherming bestaat enerzijds uit het onbekwaam verklaren van een persoon tot het stellen van omschreven handelingen en, anderzijds, uit de bijstand en/of de vertegenwoordiging door een bewindvoerder wat betreft een aantal omschreven handelingen.
Het is van belang de beschikking houdende de rechterlijke bescherming zeer goed te lezen om een concreet beeld te krijgen op de omvang en de inhoud ervan.

 

Specifieke procedures inzake onbekwamen

Vereffening-verdeling van een goed waarin een onbekwame medegerechtigd is.

De vereffening-verdeling van een vermogen (bv. omdat een minderjarige deelgenoot is of omdat iemand onder rechterlijke bescherming medegerechtigd is), zoals een nalatenschap, moet gebeuren onder voorzitterschap van de vrederechter die het dossier van de handelingsonbekwame beheert. De gebruikelijke werkwijze is dat de datum daarvoor op verzoek van de notaris, in samenspraak met de griffie wordt vastgelegd.

De ontwerpakte vereffening-verdeling dient vooraf aan de vrederechter te worden toegezonden.

Indien een omzetting van vruchtgebruik gebeurt, wordt van de notaris, de bewindvoerder, de voogd of de ouder verlangd dat vooraf de precieze berekening schriftelijk wordt uiteengeze

Verkoping met onbekwame

1. De openbare verkoping.

Het principe is de openbare verkoping en niet de verkoping uit de hand. Vergeet niet dat bij elke verkoping, ook deze van onroerende goederen, voorafgaandelijk de toelating moet worden gevraagd aan de vrederechter. Zelfs de verkoping onder opschortende voorwaarde van die toelating is onaanvaardbaar en nietig.

Er moet worden gemotiveerd waarom de verkoping tot belang van de onbekwame strekt.
Wanneer een rechterlijk beschermde persoon eigenaar of medegerechtigd is in een onroerend goed of wanneer bv. een onroerend goed behoort tot een failliete boedel zal de openbare verkoping gebeuren ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar het betreffende onroerend goed is gelegen, indien deze magistraat daartoe beslist.

De openbare verkoping kan gebeuren in een verkoopzaal (van de notarissen) of, soms, in een zaaltje bij een horecazaak, waarbij het publiek de kans krijgt biedingen te dien. Deze verkopingen geschieden in één enkele zitdag, maar eventueel is een zitdag na een hoger bod mogelijk als dat zo is afgesproken met de betrokken vrederechter en zo is opgenomen in de verkoopsvoorwaarden.

Maar een openbare verkoping kan ook "on line" worden georganiseerd door de notaris, na overleg daarover met de vrederechter en met instemming van de wettelijke vertegenwoordiger, zoals een bewindvoerder. Die verkoopwijze gebeurt via een door het notariaat georganiseerd digitaal platform, nl. "biddit". Voor meer informatie daarover kan worden verwezen naar https://www.biddit.be/nl/catalog/landing .

Rechtzoekenden, bewindvoerders, voogden,... dienen zich tot een notaris te richten indien een openbare verkoping van onroerende goederen wordt beoogd. De notaris weet welke stukken bij het verzoekschrift moeten worden gevoegd ten behoeve van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen (o.m. een schattingsverslag van een landmeter-expert).

De datum voor een fysieke openbare verkoping wordt in overleg met de griffie van het vredegerecht waar het goed is gelegen, bepaald. Indien dat een ander vredegerecht is dan het vredegerecht waar de machtiging tot verkoop moest worden gevraagd, zal het noodzakelijk zijn bij de vraag tot datumbepaling te voegen:

Tevens wordt gevraagd erop toe te zien dat de vacatievergoeding van het vredegerecht voor de zitdag van de openbare verkoping is betaald ter griffie.

Volmachten door een verzoekende verkoper aan een notarieel medewerker worden niet aanvaard wat betreft de voogd, de bewindvoerder of een curator omdat beheers- en beschikkingsbevoegdheden worden afgestaan, hetgeen dan weer in strijd is met de bestaande gerechtelijke beslissingen en de door de Wet beoogde bescherming.

Een ontslag van ambtshalve inschrijving door de hypotheekbewaarder wordt nooit aanvaard bij een openbare verkoping.

2. De verkoping uit de hand.

Vergeet nooit dat voorafgaandelijk aan elke verkoping de machtiging van de vrederechter noodzakelijk is en dat een verkoping onder de opschortende voorwaarde van die machtiging uit den boze is. Er dient te worden gemotiveerd, niet alleen waarom de verkoping tot het belang van de onbekwame strekt, maar bovendien waarom een verkoping in de onderhandse vorm voor de onbekwame interessanter is dan de openbare verkoping. Steeds moeten een schattingsverslag van een onafhankelijk landmeter-expert en een overzicht van eventuele schuldeisers worden voorgelegd. Mogelijk kan de vrederechter op basis van het ontvangen schattingsverslag oordelen dat een plaatsopneming al of niet met bijstand van een deskundige aangewezen is, vooraleer een beslissing te nemen omtrent het ingediende verzoek tot machtiging van de onderhandse verkoop. Contacteer zeker eerst een notaris!

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.