Logo Vredegerechten Gent

Beste bezoeker,


Welkom alvast op de webstek van het vredegerecht Geraardsbergen-Brakel.


Deze webstek is een initiatief van de vrederechter en hoofdgriffier, zonder overheidssteun, en maakt deel uit van de overkoepelende webstek www.vredegerechtenoostvlaanderen.be. Deze webstek is in de allereerste plaats bedoeld voor elke rechtszoekende. De webstek heeft als doel bij te dragen tot de openbaarheid van de werking van dit vredegerecht en tot een betere toegang van elke burger tot justitie. U kan er dan ook heel wat informatie aantreffen.


Voor alle duidelijkheid wensen wij vooraf u er op attent te maken dat deze webstek geenszins de bedoeling heeft juridisch advies te verstrekken aan degene die deze raadpleegt. Het is immers magistraten en griffiepersoneel wettelijk verboden juridisch advies te verstrekken (zie art. 297 Ger.W.). Aan concrete vragen inzake juridisch advies zal derhalve nooit enig gevolg worden verleend.


Voor juridische bijstand en advies kan u terecht bij een advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder, dan wel andere instanties.
Onze bedoeling bestaat erin algemene informatie en formulieren voor het publiek ter beschikking te stellen. De informatie op deze webstek is in principe enkel van toepassing op het vredegerecht Geraardsbergen-Brakel. Het gebruik van de formulieren gebeurt derhalve steeds op eigen risico en dienen aangepast en ingevuld te worden afhankelijk van de concrete elementen van de zaak. Hou er rekening mee dat ter griffie geen hulp wordt verleend om deze formulieren in te vullen.
De bezoeker van deze webstek aanvaardt dat het raadplegen van de webstek en het gebruik van de informatie enkel onder zijn verantwoordelijkheid valt en de vrederechter, noch het vredegerecht op enige wijze verantwoordelijk zijn.


Afhankelijk van omstandigheden zal deze website regelmatig aangepast worden, zodat er regelmatige consultatie aangewezen is.


Met de meeste hoogachting,